Cấu trúc doanh nghiệp và tổ chức

Ảnh Của Người đang Sử Dụng Máy Tính Xách Tay

GIAI ĐOẠN 1:

Tái cấu trúc ngắn hạn:

Dựa vào hiện trạng của cấu trúc tổ chức, thực tế hoạt động kinh doanh hiện nay, chúng tôi sẽ đề xuất một cấu trúc phù hợp với thực trạng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

GIAI ĐOẠN 2:

Tái cấu trúc dài hạn:

Sau khi xem xét lại kế hoạch kinh doanh và thống nhất được một chiến lược trong ngắn & dài hạn, Businet sẽ đề xuất một cấu trúc tổ chức thích hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Các hạng mục cần thực hiện liên quan đến tái cấu trúc tổ chức gồm có:

  • Đề xuất nguyên lý tổ chức và mô hình tổ chức mới.
  • Xác lập quy trình, giải pháp để thực hiện phương án tái cấu trúc tổ chức
  • Hỗ trợ các công cụ quản trị nhân sự có liên quan nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi
  • Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đánh giá nhân viên và hệ thống lương thưởng

Gọi Ngay Để Được Tư Vấn Ngay & Hỗ Trợ Miễn Phí

0123456789